top of page

SMLUVNÍ PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE

(dále jen "Dohoda")

PRODUKT "SVATEBNÍ FILMOVÝ KLIP A SVATEBNÍ VIDEO" NA SPLÁTKY

ODDÍL 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.

 1. Tyto obchodní podmínky dohody o splátkovém kalendáři a uznání dluhu jsou nedílnou součástí, každé Dohody o splátkovém kalendáři a uznání dluhu (dále jen „Dohoda“), mezi dodavatelem JRV – Richard Jurák, IČO 71111000, Francouzská 2465, 27201 Kladno – Kročehlavy, evidence živnostenského oprávněné je vedena Magistrátem města Kladna pod evidenčním číslem 320301 (dále jen „Dodavatel“) na straně jedné a objednavatelem (dále jen „Objednavatel“), na straně druhé.​ 

 2. Předmětem Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Dodavatele a Objednatele v rámci nabízeného produkt Dodavatelem, který je vedený pod názvem „Svatební film na splátky, balíček Light clip nebo Best clip“ nebo „Svatební video na splátky, Celodenní nebo Celodenní VIP“ (dále jen „Produkt“). Tento Produkt je nabízený s možností splátek, bez navýšení a úroků, takže v případě jeho objednání, nezaplatí Objednatel více než je jeho katalogová cena zveřejněná na internetových stránkách Dodavatele www.fotovideo-jrlion.com a dále v objednávkovém listu nebo smlouvě o dílo (dále jen "Objednávka"), která bude v rámci objednání Produktu řádně uzavřena mezi Dodavatelem a Objednatelem.

 3. Dohoda je smlouvou uzavřenou podle ustanovení § 2053, zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

ODDÍL 2.

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPLÁTKÁCH

Článek 1.

 1. Objednatel, který si vybere Produkt uzavírá s Dodavatelem Objednávku, která obsahuje mimo povinných osobních údajů Objednatele a Dodavatele, termín a místo akce, cenu a název Produktu. Dále Objednavatel uzavírá s Dodavatelem Dohodu.

 2. Úhrada ceny Produktu je uvedena v Dohodě a je prováděna na základě splátkového kalendáře, který je součástí Dohody. Dohodu Objednavatel obdrží společně s Objednávkou

ODDÍL 3.

SPLÁCENÍ SPLÁTEK PŘEDMĚTU SMLOUVY O SPLÁTKÁCH

Článek 1.

 1. Datum splatnosti první splátky stejně jako dalších plateb, jsou uvedeny v Dohodě, která je součástí Objednávky. Objednavatel splácí platby podle Splátkového kalendáře, který je součástí Dohody.

 2. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splátky Dohody, je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednavateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle úroků z prodlení je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli také náhradu škody, která mu z důvodu prodlení vznikla, tj. zejména škodu vzniklou v souvislosti s vymáháním dlužné částky.

 3. Úrok z prodlení je počítán ode dne následujícího po dni splatnosti dlužné platby až do dne, kdy bude dlužná platba skutečně zaplacena. Úrok z prodlení bude splatný na základě písemného oznámení Dodavatele zaslaného Objednateli. Prodlení s úhradou splátky nebo jiné platby stanovené Dohodou se považuje za podstatné porušení povinností Objednatele vyplývajících z Dohody.

ODDÍL 4.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY O SPLÁTKÁCH

Článek 1.

 1. Dodavatel je oprávněn požadovat okamžité splacení služné částky a odstoupení od Dohody z následujících důvodů: a) Objednatel podstatným způsobem porušil svoji povinnost vyplývající z Dohody;           b) Objednatel je v prodlení se splácením jakékoliv splátky Dohody.

 2. V případě, že Objednatel bude s úhradou splátek vyplývajících z Dohody uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem v prodlení delším než patnáct (15) dnů, je Dodavatel oprávněn požadovat okamžitou splatnost splátkového kalendáře Dohody včetně dalších plateb jako je úrok z prodlení a další náklady vyplývající s vymáháním dlužné částky. Objednatel podpisem Dohody s tímto ustanovením výslovný souhlas.

 3. Zaplacením sankcí uvedených v těchto Podmínkách není dotčeno právo Dodavatele na náhradu případné škody.

Článek 2.

 1. V případě předčasného ukončení Dohody, Objednatel písemně vyzve Objednatele, že má zájem o ukončení Dohody, a že žádá o vyčíslení konečného doplatku. Konečný doplatek se určí tak, že z celkové ceny za Produkt se odečtou již zaplacené a připsané ve prospěch účtu Dodavatele veškeré splátky. Tímto vznikne částka doplatku (dále jen "Doplatek"), tedy zbylá částka, která nebyla Objednavatelem zaplacena a která je součástí konečné ceny. Výše Doplatku je Dodavatel povinen zaslat Objednateli včetně konečné faktury. Po zaplacení vyčísleného Doplatku Objednavatelem, je Dohoda ukončena a pozbývá platnosti.

ODDÍL 5.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A RODNÉHO ČÍSLA V RÁMCI SMLOUVY O SPLÁTKÁCH

Článek 1.

 1. Dodavatel zpracovává osobní údaje Objednavatele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

 2. Dodavatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem a za účelem uzavření Dohody v rámci objednání Produktu.

 3. Osobní údaje Objednavatele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení (název společnosti) bydliště (adresa - sídlo), datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo (identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Bez těchto údajů není možné uzavřít Dohodu. 

 4. Dodavatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 

 5. Osobní údaje Objednatele budou zpracovávány po dobu plnění Dohod, smluv a v zákonných lhůtách. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo písemné podobě.

 6. Objednatel má právo požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na foto-video-jrlion@email.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

ODDÍL 6.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 1.

 1. Podpisem Objednávky se Objednatel zavazuje odebrat od Dodavatele Produkt za uvedenou cenu, která je součástí Objednávky a Dodavatel je povinen tento Produkt předat Objednateli.

 2. Podpisem Dohody se Objednatel zavazuje, řádně měsíčně splácet Produkt Dodavateli, a to dle splátkového kalendáře, který je uvedený v Dohodě až do jejího úplného zaplacení.

 3. Po splacen poslední částky. která bude připsána ve prospěch bankovního účtu Dodavatele, Dodavatel zašle Objednateli fakturu s uveřejněním splátek a konečnou cenou, která bude doplněna textem "Zaplaceno". Tímto budou veškeré smluvní závazky mezi Dodavatelem a Objednatelem uhrazeny a Dohoda pozbývá platnosti.

 4. V případě neuhrazení jakékoliv částky

bottom of page