top of page

PROVOZOVÁNÍ DRONŮ

REGISTRACE DRONU

Držíme se zásad "Létáme zodpovědně" Drony, které provozujeme jsou zaregistrované a mají nalepené svá jedinečná registrační čísla.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ ONLINE VÝCVIKU

Piloti, kteří pilotují naše drony, mají vždy u sebe potvrzení o absolvování online výcviku, který je platný v rámci EU. 

Regiustrace dronu | průkaz

VÝŇATEK Z PRAVIDEL

Nová pravidla jsou v platnosti od 1.1.2021 a platí v rámci celé EU. Nově jsou vytvořeny 3 kategorie pro provoz nebo-li let. Jsou to: 

 • otevřená,

 • specifická,

 • certifikovaná.

 

Otevřená kategorie se dále dělí na podkategorie A1, A2, A3. Bezpilotní letadla uvedená výrobci na trh budou od roku 2023 označena štítky, s označením třídy C0 až C4, dle hmotnosti a dalších parametrů. Modely zakoupené do této doby tedy bez štítku s označením třídy, budou možné dále provozovat na základě přechodných ustanovení. 

 

Zavádí se povinnost registrace. Registruje se provozovatel bezpilotního letadla. Za osoby mladší 18 let provede registraci zákonný zástupce. Vyjmuty z registrace jsou bezpilotní letadla vážící méně něž 250 g a přitom nesmí mít kameru. Jde tedy pouze o hračky.

 

Všichni piloti bezpilotních letadel vyjma pilotů, kteří provozují či budou létat s velmi lehkými modely (do 250 g, kteří jsou bez kamery a jedná se o hračku), musí absolvovat online zkoušku teoretických znalostí. Po úspěšném složení testu je poté zasláno elektronické potvrzení o složení zkoušky.

 

Pro otevřenou kategorii platí obecně:

 • maximální výška letu 120 metrů,

 • bezpečná vzdálenost od osob,

 • létání na základě vizuálního kontaktu,

 • zákaz letu v chráněných pásmech

Otevřená kategorie“ se dělí na podkategorie A1, A2, A3

Uživatel RC letadel, vrtulníků a dronů, musí pro provoz těchto modelů provést online registraci. Všechny své modely v rámci bezpilotního řízení musí být označeny přiloženým číslem.

OTVŘENÁ KATEGORIE - Open

níže je uveden základní přehled hlavních znaků kategorií. Kategorie „otevřeného“ provozu bezpilotních systémů se dělí na tři podkategorie A1, A2 a A3. Jedná se o:

 • provoz bezpilotních letadel nesmí být v konfliktu s případnými omezeními vyplývajícími s uspořádání vzdušného prostoru. Pro identifikaci možné kolize s uspořádáním nebo aktuálním využitím vzdušného prostoru mapový nástroj AisView (http://aisview.rlp.cz/), případně DronView (http://dronview.ans.cz/). U druhé aplikace, specializované na provoz bezpilotních systémů, jsou pro konkrétní oblasti provozu uváděny reálné možnosti a/nebo podmínky provozu v místě – ale pozor – vždy pouze s ohledem na využití vzdušného prostoru, nikoliv s ohledem na rizika vůči zemi;

 • pilot udržuje bezpilotní letadlo ve vizuálním dohledu a provádí důkladnou vizuální kontrolu vzdušného prostoru v okolí bezpilotního letadla s cílem zabránit jakémukoli riziku srážky s letadlem s posádkou na palubě. Dálkově řídící pilot let přeruší, pokud takový provoz představuje riziko pro jiné letadlo, osoby, zvířata, životní prostředí nebo majetek

 • maximální výška letu činí nejvýše 120 m nad zemí;

 • letadla provozovaná v rámci této kategorie se rozdělují do tříd letadel, označovaných C0 až C4 (případně další speciální třídy). Štítek se značkou třídy letadla má předepsanou podobu i umístnění na letadle a na letadle se nachází již při uvedení výrobku na trh EU. Bezpilotní systémy, které nejsou v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, nespadají do výše uvedených tříd a nejsou opatřena uvedenými štítky v okamžiku uvedení na trh EU, je povoleno nadále provozovat za následujících podmínek:

  • v podkategorii A1 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o bezpilotní letadlo o maximální vzletové hmotnosti bezpilotního letadla nižší než 500 g, včetně užitečného zatížení;

  • v podkategorii A1, pokud:

   • jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny;

   • byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; a

   • maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla je nižší než 250 g, včetně užitečného zatížení;

  • v podkategorii A2 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o letadlo s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 2 kg, za předpokladu, že:

   • pilot získá osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota pro podkategorii A2; a

   • letadlo je provozováno při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 m od osob nezapojených do provozu;

  • v podkategorii A3 po přechodné období do 1. ledna 2023, jde-li o letadlo s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg;

  • v podkategorii A3, pokud:

   • jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny;

   • byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; a

   • maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla je 250 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg, včetně užitečného zatížení;

  • v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů bez příslušného oprávnění klubu nebo sdružení do 1. ledna 2023;

 • provoz je uskutečňován v rámci jedné z následujících podkategorií:

PODKATEGORIE A1:

 • provoz bezpilotních letadel:

  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 g (bez uvedení třídy letadla);

  • s maximální vzletovou hmotností nižší než 250 g (bez uvedení třídy letadla), pokud jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny a byly uvedeny na trh přede dnem 1. lednem 2023; nebo

  • provoz letadel tříd C0 a C1;

  • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;

  • přelétávání osob nezapojených do provozu je v zásadě možné. Kdykoliv je to však možné, měl by se pilot přelétávání osob nezapojených do provozu vyhnout, a kde je to nevyhnutelné (neočekávaná situace), by měl postupovat s mimořádnou opatrností;

  • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;

  • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C1);

  • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;

 
PODKATEGORIE A2:

Podkategorie A2 je zaměřena na provoz, při kterém se předpokládá, že významná část letu bude prováděna v blízkosti lidí. Minimální vzdálenost od osob nezapojených do provozu se pohybuje od 5 m do 50 m. Vzdálenost 5 m je přípustná pouze v případě, že bezpilotní letadlo má zapnutou funkci nízkorychlostního režimu a vzdáleně řídící pilot provedl vyhodnocení situace, pokud jde o počasí, výkonnost bezpilotního letadla a vyhrazení (segregaci) přelétávané oblasti.

 • provoz bezpilotních letadel:

  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 2 kg (bez uvedení třídy letadla); případně

  • provoz letadel třídy C2;

 • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;

 • přelétávání osob nezapojených do provozu je zakázáno;

 • provoz v bezpečné horizontální vzdálenosti od osob minimálně 50 m (v případě letadel třídy C2 se tato vzdálenost snižuje na 30 m, případně až na 5 m s využitím aktivní funkce nízkorychlostního režimu „low speed mode“). Doporučená horizontální vzdálenost bezpilotního letadla od osob by neměla být menší než je výška letadla nad zemí (tzv. pravidlo 1:1); v žádném případě však nesmí jít pod uvedené minimální vzdálenosti;

 • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;

 • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2);

 • pilot je držitelem osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota (pro podkategorii provozu A2)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2)

 • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;

 • provozovatel je povinen zajistit informování všech osob zapojených do provozu bezpilotního letadla přítomných v oblasti provozu o rizicích a jejich výslovného souhlasu se svou přítomností;

 
PODKATEGORIE A3:

Podkategorie A3 se zabývá provozem, který je prováděn v takové oblasti, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že v dosahu bezpilotního letadla, v němž létá v průběhu úkolu, nebudou ohroženy žádné osoby nezapojené do provozu. Kromě toho musí být provoz prováděn v bezpečné horizontální vzdálenosti minimálně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí.

 • provoz bezpilotních letadel:

  • po přechodné období do 1. ledna 2023 s maximální vzletovou hmotností 500 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg (bez uvedení třídy letadla);

  • s maximální vzletovou hmotností 250 g a vyšší, avšak nižší než 25 kg, pokud jde o bezpilotní systémy, které nejsou soukromě zhotoveny a byly uvedeny na trh přede dnem 1. ledna 2023; nebo

  • provoz letadel tříd C2, C3 a C4;

 • přelétávání shromáždění osob je zakázáno;

 • provoz v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému (tzn. oblast provozu by měla být prostá osob nezapojených do provozu);

 • provoz v bezpečné horizontální vzdálenosti minimálně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí;

 • provozovatel letadla je registrován a letadlo je označeno registračním číslem provozovatele;

 • pilot je registrován a je držitelem dokladu o absolvování online výcviku (pro podkategorie provozu A1 a A3)(pro letadla bez uvedení třídy, případně pro třídu C2, C3, C4).

 • pilot je obeznámen s pokyny výrobce poskytnutými výrobcem bezpilotního systému;

 • provozovatel je povinen zajistit informování všech osob zapojených do provozu bezpilotního letadla přítomných v oblasti provozu o rizicích a jejich výslovného souhlasu se svou přítomností.

 

SPECIFICKÁ KATEGORIE - Specific

je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadováno povolení příslušného úřadu před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika, s výjimkou určitých standardních scénářů, u kterých je prohlášení provozovatele dostačující, nebo případu, kdy je provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy.

CERTIFIKOVANÁ KATEGORIE - Certified

je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

zdroj: Úřad pro civilní letectví

bottom of page