top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, LICENČNÍ SMLOUVY, DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE, REKLAMACE

ODDÍL I.

VÝŇATEK ZE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČLÁNEK I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UJEDNÁNÍ

 1. Každá objednaná dokumentace služeb je uzavírána s objednavatelem/zákazníkem/odběratelem (dále jen "Odběratel") a je vždy uzavřená písemně na závazné objednávce (dále jen "Objednávka".

 2. Objednávka obsahuje veškeré údaje o dodavateli/firmě/zhotoviteli (dále jen "Dodavatel") a Odběrateli, datum akce, přesný popis zakázky - rozsah služeb, předběžnou cenu, výši zálohy, podpis Odběratele a Dodavatele, datum objednání služeb.

 3. Potvrzenou objednávku lze zaslat na email, který je uvedený na webových stránkách www.fotovideo-jrlion.com/kontakty nebo pod tlačítkem, který je uvedený pod příslušným produktem.

 4. Součástí Objednávky je Licenční smlouva (dále jen "LS") Výňatek ze všeobecných obchodních podmínek (dále jen "OP"), které jsou nedílnou součástí Objednávky.

 5. Odběratel a Dodavatel jsou povinni se řídit ustanoveními, které obsahuje Objednávka, OP a LS.

ČLÁNEK II.

PRŮBĚH PŘI VYKONÁVÁNÍ FOTOGRAFICKÉ A FILMOVÉ ČINNOSTI

 1. Čas začátku výkonu fotografa, kameramana nebo týmu fotograf a kameraman (dále jen „Dokumentarista") je počítán od doby příjezdu na místo objednání, které je uvedené v objednávce.

 2. Dokumentace Dokumentaristů je ukončena dle zvolené varianty Dodavatele, kterou si Odběratel zvolil v objednávce nebo ve smlouvě.

 3. Do času výkonu Dokumentaristů se nezapočítávají jen hodiny dokumentace, ale také další vedlejší prostoje, které Dokumentaristi nezavinili, ale vyplývají ze vzniklé situace jako například (přejezdy mezi lokalitami, neukázněnost aktérů, apod.).

 4. Varianty jsou navrženy s optimálním časovým úsekem tak, že také zahrnují případné prostoje. Pokud má Odběratel zájem, aby Dokumentaristi dokumentovali nad rámec vymezeného a předem objednaného časového úseku, je každá další hodina účtována dle platného sazebníku Dodavatele.

 5. Objednavatel je povinen v rámci objednané služby s Dokumentaristy plně spolupracovat.

 6. Objednavatel v rámci možností zajistí pro přítomné Dokumentaristy minimální občerstvení (nápoje, jídlo) v průběhu dokumentování akce. V případě, že není v Odběratelových silách zajistit občerstvení pro Dokumentaristy, zajistí si jej Dokumentaristi na místě sami.

 7. Pokud je dokumentace v lokalitách, které jsou od místa výjezdu Dokumentaristů vzdálená více než 200 km, anebo pokud čas dokumentování převyšuje 21 hodinu, anebo pokud je požadavek Odběratele ohledně příjezdu Dokumentaristů nebo Dokumentaristy požadován v den před samotnou akcí, která je uvedena v Objednávce, zajistí Odběratel pro Dokumentaristy ubytování. V případě, že ubytování není možné zajistit od Odběratele, zajistí si jej Dokumentaristi Dodavatel sami.

 8. Odběratel je povinen zajisti pro Dokumentaristy parkovací místo pro jejich automobil v lokalitách, kde se dokumentování bude provádět, a to co nejblíže k místu konání z důvodů manipulace s technikou.

 9. Pokud není možné ze strany Odběratele zajistit pro Dokumentaristy požadované, které je uvedené v článku I., oddílu II., odst. 6. – 8., zajistí si požadované Dokumentaristé sami, a to na vlastní náklady a za cenu přiměřenou, která je v místě dokumentace a tyto náklady budou dodatečně Odběrateli vyúčtovány.

 10. Dokumentaristé mají právo o postupu a volbě výkonu dokumentování sami se rozhodnout pokud není předem s Dodavatelem konzultován a schválen scénář.

 11. Dokumentaristé mají právo si sami určit, jaká technika bude pro dokumentaci použita a kterou budou v průběhu dokumentace využívat.

 12. V případě nesouhlasu o postupu dokumentování ze strany Odběratele, Dokumentaristé námitky zvážit a na základě vlastního zvážení mohou postup změnit, a to je v případě pokud to nenaruší celkový estetický vjem díla, za kterou Dodavatel ručí.

 13. Odběratel může vznést podněty ke zpracování fotografií, videí a filmů, ovšem jeho podněty nesmí narušit celkový estetický vjem díla. Dodavatel plně ručí za dokonalý, umělecký a estetický vjem celkového díla a tudíž je plně v jeho kompetenci konečné rozhodnutí jeho výsledku.

 14. V případě, že Odběratel trvá na jiném postupu dokumentování nebo na jiném výsledku postprodukce, neodpovídá za toto dílo Dodavatel, ale sám Odběratel, tudíž nepodléhá reklamaci.

 15. Dodavatel nemůže ručit za nedokonalé výsledky zaviněné vyšší mocí např. nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality foto-video snímků.

 16. Dodavatel taktéž nemůže ručit za dokonalé výsledky, pokud mu ze strany aktérů, hostů a dalších zúčastněných osob, budou kladeny překážky.

 17. V případě poškození techniky včetně doplňkového vybavení Dodavatele cizí osobou v době dokumentace, (doba dokumentace je datum a čas uvedený na objednávce) popřípadě dalšího požadavku na dokumentaci (další požadavek na dokumentaci je časový úsek, který požaduje Odběratel v den dokumentace navíc - než je uvedený v objednávce) je Odběratel povinen vzniklou škodu uhradit v plné výši. Ke vzniklé škodě na technice nebo vybavení Dodavatele bude přivolaná Policie ČR k sepsání protokolu.

ČLÁNEK III.

PODMÍNKY DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE

1. Zúčastněnými stranami dlouhodobé spolupráce je Dodavatel a Odběratel (dále jen společně "Partneři"). Dodavatel nabízí v rámci dlouhodobé spolupráce službu, která se jmenuje "BEST

    Reality | foto-videoprohlídka" (dále jen "Balíček"). 

2. Dlouhodobá spolupráce v tomto případě znamená, opakované objednání služeb Dodavatele v rámci nabízeného Balíčku. Aby dlouhodobá spolupráce byla platná a Odběratel mohl využít

    nabízený Balíček plný výhod a bonusů, je nutné splnit níže:

a) Balíček musí být Odběratelem objednán, každý kalendářní měsíc, a to minimálně v počtu 1ks objednávky z jednoho konkrétního emailu. První objednání Balíčku se účtuje v plné

   katalogové ceně. Každá další objednávka Balíčku, která bude provedena ze stejného emailu, ze kterého byla provedena první objednávka a bude dodržený minimální interval

   1 kalendářního měsíce, je poté posuzována jako dlouhodobá spolupráce, na které se vztahují bonusy, které Dodavatel nabízí.

aa) PŘÍKLAD: klient z emailu jan.novak@reality.cz objednává Balíček. První objednávka z této příkladové objednávky je účtována v plné výši a každá další, která je zaslána z 

      příkladového emailu, je již účtována se slevou a s bonusy, a to v rámci dlouhodobé spolupráce. 

ab) Bonusy a slevy jsou vždy vyhlášeny na  základě aktuální akce, která je uvedena vždy v záložce "Akce" na webových stránkách Dodavatele tedy

      www.fotovideo-jrlion.com/akce.

b) V případě, že Odběratel nesplní podmínky, které jsou uvedeny v tomto Článku III. tedy nedodrží pravidelné objednání Balíčku, a to každý kalendářní měsíc měsíce nebo výpadek

    objednání Balíčků bude delší než 1 běžný měsíc od předešlého objednání Balíčku, zaniká tímto výhoda dlouhodobé spolupráce a Balíček bude účtován bez bonusů, v plné výši

    dle platného ceníku. který je uvedený na stránkách www,fotovideo-jlrion.com/reality pod tlačítkem "Ceník reality".

3. Dlouhodobá spolupráce není podmíněna sepsáním smlouvy o spolupráci a je uzavřena čistě na dobrovolnosti, korektnosti, čestnosti a poctivosti Partnerů v rámci podepsané objednávky. V

   případě zájmu ze strany Partnerů, je možné určit jiné podmínky spolupráce. V tomto případě je nutné sepsání "Smlouvy o spolupráci", která bude platná až po odsouhlasení a    

   podepsaní obou zúčastněných Partnerů. V takovémto případě vycházejí v platnost jiná pravidla spolupráce, na kterých se oba subjekty dohodnou, a které budou uvedeny ve "Smlouvě o 

   spolupráci". V tomto případě Článek III. pozbývá platnost.

  

ČLÁNEK IV.

STORNO POPLATKY

 1. Jelikož termín uvedený na Objednávce je pro Odběratele a Dodavatele závazně blokovaný a Dodavatel již takto rezervovaný termín dále nenabízí, jsou zavedeny storno poplatky, které mají chránit obě smluvní strany uvedené v Objednávce.

 2. Podepsanou Objednávkou a složenou vyčíslenou zálohou se zákazník závazně zavazuje k odběru služeb, které jsou v objednávce uvedené. Dodavatel je povinen tyto objednané služby vyhotovit, a to dle podmínek uvedených v Objednávce.

 3. V případě zrušení Objednávky Odběratelem náleží Dodavateli finanční úhrada formou storno poplatků.

 4. V případě zrušení Objednávky ze strany Dodavatele, bude záloha vrácena v plné výši bez storno poplatku.

 5. Zrušení Objednávky lze provést výhradně písemně, a to jejím zasláním do emailové schránky, která je uvedená na webových stránkách https://www.fotovideo-jrlion.com/kontakty

 6. V případě zaslání zrušení Objednávky na emailovu adresu firmy, platí pro výpočet storna datum doručení do emailové schránky firmy. Jiná forma zrušení objednávky není možná a nebude akceptovaná.

 7. Výše storno poplatků je stanoveno takto:

       0 - 20 dní před dokumentací, vracíme 0%,

      20 - 40 dní před dokumentací, vracíme 50%,

      40 -  60 dní před dokumentací, vracíme 100%.

ČLÁNEK V.

REKLAMACE

 1. Osobou, která je oprávněná podat reklamaci je Odběratel, který má s Dodavatelem uzavřenou řádnou Objednávku.

 2. Reklamace se řídí dle Reklamačního řádu, který je zveřejněn v tomto dokumentu v oddíle III. REKLAMAČNÍ ŘÁD.

ČLÁNEK VI.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Odběratel nedodrží některé z výše uvedených dojednání, objednávky či obchodních podmínek.

 2. Dodavatel má právo odvolat Dokumentaristy z výkonu a odstoupit od smlouvy v případě, že v průběhu výkonu zjistí, že došlo k porušení zákonů země, ve které je výkon prováděn.

 3. Dokumentaristé mají právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byli fyzicky napadeni nebo jim byla celá či část techniky popřípadě technického vybavení odcizeno, poničeno, anebo zničeno, nebo taktéž v případě, že by byli slovně uráženi a zjevně by to nasvědčovalo k možnosti jejich napadení. V takovém případě Dodavatel zpracuje a dodá Odběrateli pouze již zdokumentovaný materiál, který byl provedený před předčasným ukončení, s tím, že služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.

 4. Dokumentaristé mají právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednáním kteréhokoli účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika či technické vybavení.

 5. Termín dodání vyhotovené zakázky - fotografií, fotoknih, CD s fotografiemi, DVD s vyhotoveným videem, datové soubory s audiovizuálním dílem nebo fotografiemi, filmem, dokumentem, reportáží apod. (dále jen "Zakázka"), závisí na složitosti projektu a na množství zakázek, které byly uzavřeny před daným Odběratelem. Zakázky se zpracovávají postupně, tak jak byly dokumentovány, tedy chronologicky. Dodání zakázky může být od čtrnácti dnů do dvou měsíců ode dne dokumentace. V případě posunu termínu dodání zakázky, toto zhotovitel oznámí Odběrateli elektronicky, kde uvede pravděpodobný termín skutečného dokončení zakázky.

 6. Záloha (dále jen "Záloha") se skládá ve výši 40%, která je splatná 14 dnů po objednání služeb na účet Dodavatele. Platby jsou prováděny vždy elektronicky ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

 7. Doplatek (dále jen "Doplatek") ve výši 60% je splatný po provedení dokumentace, a to do 7 dnů po termínu akce, který byl sjednán v Objednávce a který je uvedený v kolonce "termín akce". Termíny jsou závazné, pokud předem mezi oběma subjekty, kterými jsou Dodavatel a Odběratel nedošlo k jiné dohodě, která je stvrzena v příslušné objednávce nebo jejím dodatku. Záloha a Doplatek je vždy zaslán elektronicky na bankovní účet Dodavatele.

 8. Doplatek je částka, která se vypočítává na základě konečné ceny za dokumentaci, od které jsou odečteny zálohy. Rozdíl mezí konečnou cenou a zálohou tvoří doplatek.

 9. V případě dalších nasmlouvaných služeb v den konání dokumentace se tyto služby přičtou k již nasmlouvané částce jako vícepráce a Odběratel je povinen je doplatit.

 10. Klient je povinný uhradit ve prospěch účtu Dodavatele, jak zálohové tak konečné částky, který jsou uvedeny v objednávce nebo které jsou klientovi zaslané emailem na jeho emailovou adresu.

 11. Hotové dílo bude uloženo na serveru pro neomezené stažení cca 30 dnů od uložení, poté bude smazáno. Link s uloženým dílem pro stažení bude zaslán Odběrateli, který si sám zvolí, komu link chce zaslat. Pokud za stažení nebo prohlížení nebude Odběratel pobírat peněžní hotovost, nejedná se v tomto případě o porušení autorských práv. Za zneužití linku nenese Dodavatel žádnou odpovědnost. V případě, že Odběratel nestačí do 30 dnů ze serveru stáhnou dodaný a vyhotovený materiál a Odběratel požaduje jeho opětovné nahrání, bude tento úkon zpoplatněn dle ceníku. Po obdržení platby ve prospěch účtu Dodavatele, bude materiál opětovně nahrán a zpřístupněn po dobu 15 dnů.

 12. Z kapacitních důvodů Zakázku zálohujeme pouze 1 rok, a to od data odevzdání hotové Zakázky Odběrateli. Zakázky zálohujeme na cloudu jiného subjektu, pod naším heslem, tudíž by nemělo dojít k jeho prolomen a zneužití. Nicméně nejsme vlastníky serveru, takže 100% nemůžeme prolomení a únik zaručit a za vše plně odpovídá subjekt, u kterého máme provedenou zálohu Zakázek. Jelikož Zakázky zálohujeme a nikoliv archivujeme na cloudu jiného subjektu, nejsme odpovědní za jejich ztrátu, zničení či zneužití.    

 13. Odběratel o vyhotovení zakázky bude informován telefonicky nebo písemně. Pokud zákazník zakázku nevyzvedne ani na třetí výzvu nebo pokud si datové video nebo foto soubory nestáhne, bude se to brát jako doručené a tudíž jako uzavřená zakázka.

 14. Kalkulace uvedená v Odběratele je orientační a v případě změn cen dodavatelů, při změně inflace, při změně délky dokumentování, přiobjednání dalších služeb apod., mohou být ceny upraveny - změna ceníku vyhrazena. Konečná kalkulace je vyhotovena při předání zakázky.

 15. V Objednávce v kolonce "Orientační cena" není uvedena cena za dopravu Dokumentaristů v den akce a další případné vedlejší náklady a poplatky, které mohou vzniknout při dokumentaci.

 16. Hotová díla například video, grafiku, fotografie, klipy, spoty, slideshow atd., může Dodavatel použít pro své prezentační a reklamní účely nebo pro reklamní účely smluvních partnerů se kterými je Dodavatele provázán, a to bez předešlého souhlasu Objednavatele, jelikož podpisem "Závazné objednávky" Odběratel dává Dodavateli souhlas s jejich zveřejňování.

 17. Dodavatel povoluje použití fotografií, videa, filmů, klipů, reportáží apod. výhradně k domácímu využití Odběratele nebo k reklamním a propagačním účelům, na které byly objednány a které jsou uvedeny v Objednávce nebo ve Smlouvě.

 18. Dodavatel dává jednorázový souhlas Odběrateli k vytvoření jedné kopie CD/DVD s fotogalerií a jedné kopie DVD s videm nebo filmem. Tyto kopie budou sloužit Odběrateli jako záložní media. Další kopírování není dovoleno bez předešlého písemného souhlasu vlastníka autorských práv výrobce. Výhradním vlastníkem duševních práv je Dodavatel a z těchto důvodů podléhají jeho vlastnická práva autorskému zákonu. Nedovolené zneužití vlastnických práv výrobce je pouvažováno jako porušení autorského zákona. Toto porušení může vést k občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost, a to včetně náhrady škody.

ODDÍL II.

CASHBACK

Článek I.

 1. Kupní cena nebo cena služby znamenají finanční částku, která je vyjádřena v Českých korunách, a to včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Odběratel získá službu od Dodavatele. Peněžní částka je tvořen čísly a písmeny. V rámci služeb, které se provádějí na území České republiky je finanční částka zakončena písmeny Kč nebo CZK. V rámci zahraničí se používá evropská měna, která je zakončena písmeny EUR.

 2. Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě obchodního rejstříku, koncese či živnostenského oprávnění a který nabízenou službu poskytuje v rámci České republiky a dle jejich platných zákonů. 

 3. Sleva představuje finanční částku vypočtenou z kupní ceny nebo ceny za služby bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Pokud Dodavatel je plátcem DPH, bude ke kupní ceně aktuální DPH připočtena a bude tvořit konečnou částku za služby.  

 4. Cashbackem se rozumí procentní vyjádření slevy v rámci objednané služby, na kterou se cashback vztahuje.

 5. Objednávkou se rozumí smlouva uzavřená mezi Dodavatelem na jedné straně a Odběratelem na straně druhé. V rámci využité služby cashback bude v objednávce tato služba zřetelně vyjádřena v procentech a v korunách například takto. Vzor vyjádření služby cashback v objednávce:      

        

 • Video dokumentace v rámci stanoveného rozsahu 

 • Základní cena za služby: 10.000,-Kč

 • Cashback: -10%, -1.000,-Kč (bude vráceno)

 • Konečná cena po slevě: 9.000,-Kč

 • Částka k zaplacení: 10.000,-Kč

 • Záloha k zaplacení: 7.000,-Kč

 • Doplatek k zaplacení: 3.000,-Kč

 • Vratka cashback Objednateli: 1.000,-Kč 

   6. Podmínky pro uplatnění cashback

       a) Casback lze uplatnit pouze na služby, které jsou názvem „CASHBACK“ označeny.

      b) Cashback bude provedena v rámci bezhotovostního platebního styku na účet Objednavatele, a to pouze v Českých korunách.

      c) Postup vratky cashback:

           a. Odběratel zaplatí Dodavateli celou částku za provedené služby.

           b. Dodavatel vyčíslenou cashback částku, tedy slevu odešle Odběratel nejpozději do 1 měsíce zpět na účet Odběratele, ze kterého přišla platba za provedené služby.

   7. Cashback bude na účet Odběratele vrácen maximálně do 1 měsíce po obdržení celkové konečné částky za provedené služby Dodavatelem, a to ve prospěch účtu Dodavatele.

   8. V případě, že se předem Odběratel a Dodavatel dohodnou, je možné odečíst cashback již před objednávkou služeb a  zaplacením vyčíslené zálohy. Cashback bude v tomto případě

     uveden zřetelně v objednávce, který bude zřetelně vyznačen procentním a korunovém vyjádření a bude označen slovem "započítáno". V tomto případě bude konečná částka na objednávce

      již po odečtení cashbacku. Vzor s vyčíslenou a odečtenou cashback slevou:

 • Video dokumentace v rámci stanoveného rozsahu 

 • Základní cena za služby: 10.000,-Kč

 • Cashback: -10%, -1.000,-Kč (započítáno)

 • Konečná cena po slevě: 9.000,-Kč

 • Částka k zaplacení: 9.000,-Kč

 • Záloha k zaplacení: 6.300,-Kč

 • Doplatek k zaplacení: 2.700,-Kč

 • Vratka cashback Odběratel: 0,-Kč (započítáno)

ODDÍL III.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I.

 1. V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností za případné vady při poskytování služeb a následných výrobků spojenými s těmito službami (dále jen „Služby").  Dále jsou zde informace, kdy nepodléhají naše služby a výsledné produkty reklamaci.

 2. Osobou, která je oprávněná podat reklamaci je Odběratel, který má s námi uzavřenou řádnou objednávku (dále jen „Reklamující").

 3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení objednávky nebo dodacího listu (dále jen „Objednávka") a faktury (dále jen „Faktura") tedy dokladu, že služba byla předána a řádně zaplacena.

 4. Odběratel je povinen vyhotovené fotografie, grafiku, fotoknihy a video dokument z akce neprodleně vizuálně prohlédnout a to při jeho převzetí nebo elektronickém přijmutí.

 5. V případě zjištění zjevných nedostatků (neprovedený a nedodaný rozsah služeb a jejich produktů, jak bylo uvedeno v objednávce), je reklamující Odběratel povinen tuto skutečnost ihned sdělit odpovědné osobě Dodavatele. Tato osoba ihned skutečnost ověří a navrhne Odběrateli řešení, o kterém se sepíše reklamační protokol.

 6. Pokud Odběratel nevznese námitku při předávání vyhotovených produktů (fotografie, grafické práce, fotokniha, video dokument) týž den nejpozději však do týdne od převzetí, možnost reklamace služeb a produktů tímto zaniká.

 7. Reklamace musí být podána písemně a zaslána na emailovou adresu Dodavatele. Reklamace musí obsahovat jméno Reklamujícího, telefonní kontakt, přesný důvod reklamace, kopii objednávky nebo dodacího listu a faktury a podpis Odběratele (Reklamujícího).

 8. V případě, že Odběratel zjistí zjevné vady při předávání balíku kurýrní službou či pracovníky pošty je oprávněn tuto zásilku nepřevzít a s předávající osobou sepsat protokol o poškození zásilky a kopii zaslat Dodavateli. Pokud Odběratel zjevně poškozený balík převezme od dopravce, obsah zásilky bude poškozen a nepředá Dodavateli protokol o poškození, které musí být sepsané od dopravce, nemá nárok na bezplatnou reklamaci.

 9. Pokud bude reklamace neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatnou manipulací nebo použitím, úmyslným zničením apod., Dodavatel může naúčtovat Reklamujícímu veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací.

 10. V případě, že bude Reklamující trvat na odstranění závad a prokáže se, že reklamace je neoprávněná, uhradí Reklamující taktéž náklady na odstranění závady. Reklamující je povinen tyto náklady uhradit při předání opravených produktů.

 11. Reklamace není přípustná v následujících případech:

      a) nedodržení podmínek pro manipulaci s produktem (fotografie, fotokniha, DVD/Blu-Ray media, datovým souborem, USB flash diskem apod.),

      b) při fyzickém a mechanickém poničení fotografií, fotoalba či fotoknihy, DVD/Blu-Ray media, USB Flash disku či datového souboru,

      c) při mechanickém poničení samotného nosiče DVD/CD/Blue-Ray, USB Flash disku, datového souboru, PP obalu, grafických přebalů, či potisků medií, a to úmyslně nebo neúmyslně,

      d) v případě neodborně staženého souboru z datového úložiště (cloudu), při nedodrženém termínu stažení (časová limit na cloudu), při výpadku serverového cloudu a tím pádem nestažení

          datového souboru, při zapomenutí hesla pro stažení datového souboru,

      f) na zpracování Dodavatele nebo-li na kvalitu odvedené práce, jelikož každý dokumentarista má určitý styl umělecké práce a Odběrateli je práce Dodavatele předem presentována buď

         osobně, anebo odkazem na uložený materiál, anebo odesláním ukázkového datového souboru,

      g) v případě nekvalitně odvedené práce jiného Dodavatele (umělecký záměr),

      h) v případě výběru hudby jako podkresu foto/video dokumentu, jelikož se nejedná o závadu,

      i) při škodě způsobené neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako např.: vodou, ohněm, bleskem, kroupami, elektrostatickým nábojem,

         magnetickými vlivy a dalšími vnějšími vlivy, pokud si Objednatel objedná výrobu videopořadu ve formátu, který pak není schopen přehrát (jiný přehrávač, notebook, tablet, PC apod., který

         neumožňuje přehrát vybraný formát, nečisté laserové hlavy, pomalý počítač apod.)

12. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické náročnosti uplatněné reklamace. Standardní délka reklamace (zjištění, zda je reklamace oprávněná, pokud nebylo

       zjištěno již při sepisování protokolu) je 30 dnů, a to od písemného zaprotokolování příslušné reklamace do reklamačního protokolu.

13. Případná uznaná oprava reklamovaného produktu je provedena do 30 dnů od zjištění závady. Vše závisí na složitosti a technické náročnosti projektu. V případě zjištění, že oprava by

      vyžadovala delší dobu než 30 dnů, bude s reklamujícím dohodnuta delší doba opravy.

ODDÍL IV.

LICENČNÍ SMLOUVA

Článek I.

Prohlášení

 1. JRLion, IČ 71111000 zastoupená Richardem Jurákem (dále jen "Autor") prohlašuje, že je vlastníkem všech autorských práv tedy jak osobního práva, tak majetkového práva fotografického a audiovizuálního materiálu - fotografických snímků a video snímků (dále jen "Obrazový materiál") a je tudíž oprávněn k poskytování licencí k užití obrazového a zvukového materiálu. Autorská práva k obrazovému a zvukovému materiálu po poskytnutí licence zůstávají i nadále v držení autora.

 2. Autor prohlašuje, že má s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním (dále jen "OSA") uzavřenou Smlouvu o poskytnutí originálního hudebního doprovodu a tudíž je oprávněn používat originální hudební díla do obrazových materiálů.

Článek II.

Předmět smlouvy

 1. Autor touto Licenční smlouvou (dle jen "Smlouva") poskytuje zákazníkovi/odběrateli uvedeného v objednávce (dále je "Uživatel") oprávnění k výkonu práva užít obrazový materiál za podmínek stanovených v rozsahu licenčních podmínek a ujednaných touto Smlouvou. Obrazovým materiálem se pro účely této Smlouvy rozumí fotografický kinofilmový nebo digitální materiál autora, fotografické snímky (fotografie nebo obchodních partnerů) autora, filmový (video materiál) autora obsažený v databázi autora. (dále jen „Databáze“). 

Článek III.

Forma, účel a rozsah užití poskytované licence

 1. Autorská práva k obrazovým materiálům náleží autorovi. Autor povoluje uživateli licenci na užití obrazového materiálu pro své osobní potřeby. Uživatel je na jejím základě umožněno užít vybrané dílo na níže uvedené konkrétní účely.

 2. Licence se uděluje na:

       a) Vyhotovování papírových fotografií ve fotografických laboratořích, a to pro svoje osobní účely.

       b) Vyhotovení jedné kopie DVD s audiovizuálním obrazovým materiálem (videa) pro osobní účely - zálohové DVD.

       c) Vyhotovení jedné kopie CD/DVD fotografického obrazového materiálu (fotosnímků) pro osobní účely.

       d) Vyhotovení datového souboru jak audiovizuálního tak fotografického pro osobní účely.

       e) Ukládání na vlastní osobní webové stránky uživatele bez zásahu do obrazových materiálů, a to jak je uvedeno v článku III. odst. 1. písmene e) vždy s 

           uvedením autora dle vzoru uvedeném v článku IV. odst. 1. této Licenční smlouvy.

        f) K ukládání na vlastí profilové stránky v sociálních sítí jako je Facebook, Youtube apod., bez zásahu do obrazových materiálů, a to jak je uvedeno v článku

           III. odst. 1. písmene e), vždy s uvedením autora, dle vzoru uvedeném článku IV., odst. 1. této Licenční smlouvy.

        g) K užití díla v plném rozsahu pro účely, které bylo vyhotoveno, a to pro osobní účely uživatele.

 

Článek IV.

Zákaz používání

 1. Licence dále není povolena:

       a) K Opětovnému licencování třetím stranám bez písemného svolení autora.

       b) K půjčování, pronajímáním, prodáváním a dalším aktivitám za úplatu bez písemného svolení autora.

       c) K volnému zpřístupnění obrazových materiálů bez zabezpečení proti stažení v sítí internet.

       d) K volnému umístění obrazových materiálů, a to on-line v prostoru FTP nebo na jiných serverech k volnému stažení v sítí internet.

       e) K úpravě obrazového materiálu nebo k zasahování do obrazového materiálu nebo ke spojování obrazového materiálu s jiným obrazovým materiálem a tím

           snižovat jeho hodnotu.

       f) Dojde-li k užití obrazového materiálu uživatelem v rozporu s udělenou licencí nebo poskytne-li uživatel obrazový materiál k užití třetí osobě odlišné od

          uživatele, pro kterého je konkrétní zakázka zpracována, a to bez předešlého písemného povolení autora, dopouští se uživatel porušení autorského zákona.

      g) K porušení licenčního ujednání a autorského zákona může dojít, pokud uživatel bude užívat obrazový materiál jinak, než je uvedeno v článku II. této

           Licenční smlouvy.

 

Článek V.

Uvádění jména autora

 1. V případě zveřejnění obrazového materiálu jak je uvedeno v článku II. Odst. 1., písm. d) - e), je uživatel povinen dle autorského zákona tam, kde je to obvyklé a možné, uvést autora obrazového materiálu, a to ve tvaru foto/video: © JRL movievideo. Neuvedení autora obrazového materiálu v předepsané podobě tam, kde je to možné a obvyklé, bude chápáno jako vážné porušení licenční smlouvy a autorského zákona.

 

Článek VI.

Všeobecná ustanovení

 1. Tato Licenční smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právem České republiky. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto Licenční Smlouvou, se řídí právním řádem ČR, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění a pozdějších doplňků. 

 

ODDÍL V.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek I.

 1. Dodavatel zpracovává osobní údaje Odběratele v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky.

 2. Dodavatel vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem a za účelem přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení). Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem (přímý marketing).

 3. Osobní údaje Odběratele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení (název společnosti) adresa (sídlo), emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

 4. Dodavatel přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 

 5. Osobní údaje Odběratele budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo písemné podobě.

 6. Odběratel má právo požadovat od Dodavatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na foto-video-jrlion@email.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Rality_podmínky spolupráce
bottom of page