top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informační memorandum JRLion

 

Prohlášení o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv.GDPR (zákon č.101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679).

Správce Richard Jurák, Francouzská 2465, Kladno 272 01, IČ 7111100, podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“). Jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

    Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s dotazy na naše služby, zasláním cenových kalkulaci a objednání našich služeb.

2. Jaké osobní údaje budou zpracovány z kontaktního formuláře, objednávkového formuláře, dohodě o splátkovém kalendáři a znání dluhu, smlouvě o dílo a mailových adres.

  • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

  • bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,

  • IČ, DIČ, rodné číslo – pokud budou vámi poskytnuty,

  • e-mailová adresa,

  • telefonní číslo – pokud bude vámi poskytnuto,

  • veškeré další údaje, které napíšete do formuláře na těchto webových stránkách, nebo do emailu odeslaného prostřednictvím našich emailových adres, které jsou uvedeny v záložce "Kontakty".

3. Webové stránky a komunikace

  • IP adresa,

  • soubory cookies (v případě online služeb),

  • Google Analytics,

  • kontaktní formulář.

4. Důvody zpracování osobních údajů

4.1 Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, případné zaslání vyžádaných prezentací našich služeb, vytvořením konkrétní nabídky, vytvořením nabídky, uzavření

     obchodního vztahu, sjednání obchodní schůzky anebo emailové korespondence v rámci budoucího obchodního vztahu anebo obchodního případu, zasílání obchodních sdělení včetně

     nabídky produktů a našich služeb.

 4.2 Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že předání vašich informací, jsou nezbytné pro zaslání odpovědí vašich dotazů a pro možné uzavření

     obchodních vztahů. Bez vašich údajů není možné naše službu v plném rozsahu poskytnout.

4.3 Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat 

     své služby.

5. Přístup k Vašim údajům

5.1 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

6. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům

6.1 Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v

       trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

7. Co jsou cookies.

7.1 Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat

       opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,

       mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

7.2 Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních

       systémů, které mohou být na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

7.3 Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

7.4 Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

8. Délka zpracování osobních údajů

8.1 Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 2 let,

       nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

8.2 Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze

       smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s

       nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

9. Zpracování osobních důvodů

9.1 bez souhlasu

      9.1.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, ale pouze za účelem,

              a) přímého poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli

                  podepsat);

              b) splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. řešení případných reklamací);

9.2 se souhlasem,

       9.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat se souhlasem k marketingovým účelům;

              a) plynutí ze smlouvy (obchodní smlouva apod.),

              b) právní (zákonné) požadavky,

              c) oprávněný zájem.

9.3 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem

        marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám

        zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů

        uvádíme výše.

10. Zabezpečení osobních údajů

10.1 Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či

         neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže           třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše bezpečnostní opatření

         pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji.

11. Odvolání souhlasu

 11.1 Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: richard.jurak@email.cz.

 11.2 Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na

          zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů

          uvedených v platných právních předpisech).

12. Práva subjektů údajů

12.1 Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva,

         a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

         b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

         c) právo požadovat omezení zpracování;

         d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

         e) právo požadovat přenesení údajů;

         f) právo na přístup k osobním údajům;

         g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

         h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých;

         i) právo vznést námitku;

         j) máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán

            ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu

            nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Závěrečné ustanovení

13.1 Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

13.2 Prohlašujete, že všechny poskytnut údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

13.3 Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

13.4 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev Vaší vůle, jehož obsahem je Vaše svolení se zpracováním osobních údajů, a to odeslání tlačítka "Odeslat" z kontaktního formuláře nebo do

         emailu odeslaného na adresu uvedenou na těchto stránkách a v záložce "Kontakty".

13.5 Odesláním emailu z kontaktního formuláře tlačítkem “Odeslat” nebo odeslání dotazu s přiložené emailové adresy ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních

         údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

         zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 souhlasíte

         se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Vámi poskytnutých, správci.

14. Kontaktní údaje

14.1 V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím využijte kontaktního formuláře dostupného na našich

        stránkách nebo přiložené emailové adresy.

ZPĚT

bottom of page